Datum: 


Weekbericht van 7 december 2017

Agenda
11 dec Tweede advent
12 dec Landelijke onderwijsstaking, kinderen vrij
18 dec Derde advent
20 dec Paradijsspel, klas 3 t/m 6, 9.00, 10.15 en 11.45 uur, ook voor belangstellenden
21 dec Kerstspel: 15.00 uur (korte versie voor kleuterklassen en klas 1); 16.30 uur (klas 2/3/4) en 19.30 uur (klas 5/6)
22 dec Kleuterkerstspelletje; klas 3 t/m 6 om 12.30 uur
vrij 23 dec-7 jan Kerstvakantie
12 jan Driekoningenspel onder schooltijd, klas 4 t/m 6
12 jan Driekoningenspel, voor ouders en belangstellenden, 20.00 uur, Berkelschool, Henri Dunantweg

Onderwijsstaking dinsdag 12 december
Onze onderwijsvakbonden roepen de leden op te staken op dinsdag 12 december.
Wij willen gehoor geven aan de oproepen. De doelen van de staking zullen u bekend zijn.
De staking van 5 oktober was succesvol. Nooit eerder staakten zoveel mensen in het basisonderwijs.
Het is een ongebruikelijk middel in de basisscholen.
Leraren staken niet zo gauw, omdat ze heel goed weten dat ze leerlingen en ouders duperen.
Nu er zo'n massale wil tot staken is kunnen wij niet achterblijven.
Wie A gezegd heeft moet ook maar B zeggen. Dinsdag 12 december is er derhalve geen school.
Leerkrachten Zonnewende

Plein
Er zijn vragen gerezen in het klassenouderoverleg over de veiligheid van ons plein.
Er ligt puin achter de bouwhekken. Dat is bedoeld voor allerlei projecten op het plein, zoals het te bouwen amfi-theatertje.
Nu er gewerkt wordt aan de Gaudi-bank komen kinderen wel eens achter de hekken. Zij mogen helpen stenen sjouwen voor de metselaars Kees en Toon. Verder mogen ze daar niet komen. We hopen dat nog dit schooljaar de projecten klaar zijn en het puin weggeruimd is.
Er is veel modder op het plein. We hebben gekozen voor een natuurplein in samenspraak met kinderen, leerkrachten en ouders. Er zal dus op veel plekken geen bestrating liggen.
De helling is glibberig. een stukje omlopen, om via de trappen bij het Tobiasgebouw af te dalen, is voor velen een omweg. Kinderen kiezen graag de kortste weg. En ja, op die helling kun je uitglijden.
De beleving van de leraren is dat er op het plein veilig gespeeld kan worden. Er zijn weinig incidenten. Er is voldoende toezicht, maar er is ook behoefte om de pauzes te splitsen zodat kinderen van de laagste klassen in een rustiger sfeer hun pauzes kunnen doorbrengen. Of dit mogelijk is moet blijken: er is dan meer pleinwacht nodig. Binnenkort zal duidelijk zijn of splitsen van pauzes haalbaar is.
Signalen van ouders zijn al eerder opgepakt.
Zo hebben we maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de kleuters na schooltijd in rust kunnen worden opgehaald door hun ouders.
In de tijd tussen 12.40 en 13.00 uur komen de kinderen van het grote plein niet meer "onder de school".
Ceciel Wolfkamp, directeur

Oproep toneelkleding
Beste ouders, onze toneelkleding is na de verhuizing noodgedwongen nogal onoverzichtelijk opgeborgen. In de toiletruimte beneden staan rekken met kleding en veel niet uitgepakte dozen.
In de kelderruimte staan dozen met rekwisieten en met lappen.
In de ruimte achter het lokaal van klas 6Z staan twee rekken met kleding en moet nog een lange stok worden bevestigd om korte kleding aan op te hangen.
Jarenlang waren er ouders die zorg droegen voor de toneelkleding. Die zijn nu ruim een jaar van school en opvolging is er nooit gekomen.
Het is dringend nodig dat enkele ouders zorg willen dragen voor de toneelkleding.
Gaarne melden bij Ed Vervloet

Het paradijsspel (20 december)
In het eerst van de drie kerstspelen, het paradijsspel, wordt een beeld neergezet van de schepping van de mens. God geeft hem de adem des levens en ook verstand. In het begin van het spel is de mens nog een geheel, manlijk en vrouwelijk tezamen. De schepping van Eva volgt later. Dan komt de duivel, Lucifer, die Eva verleidt tot het eten van een appel van de boom van goed en kwaad. Er gaat een nieuwe wereld voor haar open, maar het houdt ook in, dat ze uit het paradijs verdreven worden.
In donkere tijden kun je als mens soms terug verlangen naar het paradijs. Een plek, waar het volmaakt is. De wereld is nog goed en duidelijk, Godvader zorgt voor je. Gelukkig hebben we de schepping, de natuur om ons heen om ons net als Adam en Eva over te verwonderen en van te genieten.
Omdat er geen avondvoorstelling is, zijn belangstellenden overdag van harte welkom. We spelen woensdag 20 december om 9.00, 10.15 en 11.45 uur.
Els Godefroy

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de beide basisscholen van onze stichting (de GMR PO) vergadert jaarlijks een aantal keren samen met afgevaardigden van de MR VO (d.w.z. van de bovenbouwen Zutphen en Groningen).
Vier keer per jaar is bij die vergadering de bestuurder aanwezig.
Dinsdag 28 november jl stond de begroting van 2018 op de agenda.
Bestuurder Lizzy Plaschek en controller Reinout Welling lichtten de cijfers en de beleidskeuzes toe.
De verschillende medezeggenschapsraden van de verschillende scholen hadden zich al gebogen over de deelbegrotingen van hun eigen scholen.
In twee scholen is het inspraaktraject nog niet afgerond.
Leden van deze gemeenschappelijke vergaderingen van de MR VO en de GMR PO zijn:
- Berkel: Aline Divendal (ouder) en Anja de Goederen (leraar)
- Zonnewende: Ed Vervloet (leraar). Er is een vacature voor de ouderplek.
- VO Zutphen: Jiska Andriessen (ouder) en Niek Slooter (leraren)
- VO Groningen: Ruud Hendriks (ouder) en Evelyn Varkevisser (leraar).
Wie is geïnteresseerd in GMR-werk en wil de open plek vullen?
Als een ouder namens onze school in de GMR wil stappe,n wordt de kandidaat afgevaardigd vanuit onze eigen Zonnewende-mr.
Voor meer info: Ed Vervloet

Gevonden
Gevonden in het Tobiasgebouw: een grote blauwe plastic zak met daarin tien zwarte heksenmutsen, heksenneuzen en een grote plak Milka-chocolade, waarschijnlijk rond Halloween hier terecht gekomen.
Van wie? Melden bij de conciërge.

Ouderbijdragen / formulieren.
Nu zijn er 109 van de 211 gezinnen die het formulier hebben ingeleverd. Van alle ouders heb ik het formulier nodig en zou deze graag binnenkort ontvangen, ook van ouders die al een storting hebben gedaan.
Anja Mostert, administratie

Recente foto's