Opbrengsten

De toetsen van het Cito leerling volgsysteem
Op onze school wordt de vooruitgang in het rekenen, begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht met behulp van de toetsen van het Cito Leerling Volgsysteem (lvs). Het Cito-systeem bestaat uit een lange reeks verschillende toetsen. In de meeste leerjaren zijn er twee: Een M-toets voor het midden van het schooljaar en een E-toets voor het eind van het schooljaar.

Verschillende toetsen, doorlopende score
Alle vijftien toetsen, M3 (voor midden eerste klas) tot en met M8, (midden 6e klas) zijn verschillend. Ten eerste wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgevoerd. Ten tweede leggen de toetsen verschillende nadrukken. Maar voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de Vaardigheidsschaal. De leerkracht kijkt naar de behaalde vaardigheidsscore en vergelijkt deze met eerder behaalde vaardigheidsscores.  Dan wordt duidelijk hoe een kind zich ten opzichte van zichzelf heeft ontwikkeld.

Aan elke vaardigheidsscore, ook wel normscore genoemd, is weer een niveauscore verbonden. De Cito-niveaus lopen van E (zwak) naar A (sterk).
Leerlingen maken dus de E5 aan het einde van klas 3. Het niveau, A tot en met E,  duidt dan aan hoe goed ze die stof beheersen vergeleken met alle andere leerlingen in die jaargroep. De verdeling over de categorieën A tot en met E (goed, voldoende, matig, onvoldoende, zwak) is van tevoren vastgelegd. Die verdeling is als volgt: de beste 25 procent krijgt een A, de 25 procent die daarop volgt krijgt een B, de volgende 25 procent een C. De laagste 25 procent is verdeeld in 15 procent D, en 10 procent E. Een E-score betekent dus dat het kind bij de 10 procent laagste scoorders van zijn of haar leeftijd hoort. Inhoudelijke informatie geeft die score verder niet.

De inspectie kijkt naar de gemiddelde vaardigheidsscore van de klas voor wat betreft spelling, rekenen en begrijpend lezen.

In de lagere klassen wordt een vernieuwde versie van de CITO toets afgenomen. De vaardigheidsscores die CITO eraan verbindt zijn afwijkend ten opzichte van de oude toetsen. Hierdoor zijn de vaardigheidsscores van de klassen 1, 2 en M3 gelijk aan/ hoger dan die van de klassen 4 t/m 6.

Van de combinatieklas 1/2 worden twee scores weergegeven. De linkerscore is van klas 1 en de rechterscore is van klas 2. Zij maken verschillende toetsen en hebben als klas 1/2 niet één gezamenlijke gemiddelde vaardigheidsscore.


Hieronder volgen de scores per vak per klas en staat de inspectienorm tussenhaakjes er naast:

Begrijpend Lezen
Deze toets wordt in januari afgenomen alleen in klas 4, 5 en 6.

  Januari 2018
  Score Landelijke Norm
Klas 4  178,2  174
Klas 5  202,2  189
Klas 6  64,1  55
     

 

 Rekenen
 In klas 6 wordt alleen de midden toets afgenomen. 

  Januari 2018   Juni 2018
  Score

Landelijke Norm

Score

Landelijke Norm

Klas 1

 126,9  115  149 138 
Klas 2 170  162 196 181 
Klas 3 214,9  202 215 214 
Klas 4 232,4  227  242 239 
Klas 5 259 251  267 260
Klas 6  114,7  112 wordt niet afgenomen   
         


Spelling

  Januari 2018   Juni 2018
  Score

Landelijke  Norm

Score

Landelijke Norm

Klas 1

149,3  145  207 198 
Klas 2 249,8    237

301

263 
Klas 3 301,3  295  311 311 
Klas 4  310,3  317 336 333 
Klas 5  356,5  349 364 357
Klas 6  152,5  143  wordt niet afgenomen  
         

 

Lezen
Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten kunnen we vaststellen hoe goed de kinderen zijn in technisch lezen en kunnen we nagaan waar de eventuele leesproblemen zitten.

Als kinderen onvoldoende scoren tijdens de leestoetsen gaat ons dyslexieprotocol in werking. Kinderen krijgen dan extra leesondersteuning op school en soms thuis. Doel is het lezen op niveau te krijgen. Lukt dat ondanks de extra interventies niet, dan wordt er onderzoek gedaan door een orthopedagoog naar dyslexie.

Leestoetsen zijn per leerling op maat. Als een kind eenmaal het niveau gehaald heeft wordt er niet meer getoetst. Daarom is een groepsoverzicht niet betrouwbaar omdat hierin alleen de kinderen staan die de eerste keer het gewenste niveau nog niet hebben behaald.


IEP toets

Als verpliochte eindtoets gerbuiklen wij de IEPtoets. Dit jaar ligt het landelijke gemiddelde van de score op 82. De inspectienorm ligt op 80.  Het gemiddelde van de beide klassen 6 is 85.  Daarmee hebben we een goede score behaald.

 

Uitstroomgegevens schoolverlaters 2017/2018

 

 

MAVO

VMBO
KB

MAVO

HAVO

HAVO

 

HAVO

VWO

VWO

Vrijeschool Zutphen VO

   7

 

 3

10

13

Isendoorn College

        2  

Beeckland

     1        
Stedelijk        1  1  1 1
Totaal    1  13 14 
               
                 
             

 

 

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis