Opbrengsten

De toetsen van het Cito leerling volgsysteem
Op onze school wordt de vooruitgang in het rekenen, begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht met behulp van de toetsen van het Cito Leerling Volgsysteem (lvs). Het Cito-systeem bestaat uit een lange reeks verschillende toetsen. In de meeste leerjaren zijn er twee: Een M-toets voor het midden van het schooljaar en een E-toets voor het eind van het schooljaar.

Verschillende toetsen, doorlopende score
Alle vijftien toetsen, M3 (voor midden eerste klas) tot en met M8, (midden 6e klas) zijn verschillend. Ten eerste wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgevoerd. Ten tweede leggen de toetsen verschillende nadrukken. Maar voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de Vaardigheidsschaal. De leerkracht kijkt naar de behaalde vaardigheidsscore en vergelijkt deze met eerder behaalde vaardigheidsscores.  Dan wordt duidelijk hoe een kind zich ten opzichte van zichzelf heeft ontwikkeld.

Aan elke vaardigheidsscore, ook wel normscore genoemd, is weer een niveauscore verbonden. De Cito-niveaus lopen van V (zwak) naar I (sterk).
Leerlingen maken dus de E5 aan het einde van klas 3. Het niveau, A tot en met E,  duidt dan aan hoe goed ze die stof beheersen vergeleken met alle andere leerlingen in die jaargroep. De verdeling over de categorieën I tot en met V (goed, voldoende, matig, onvoldoende, zwak) is van tevoren vastgelegd. Die verdeling is als volgt: de beste 25 procent krijgt een I, de 25 procent die daarop volgt krijgt een II, de volgende 25 procent een III. De laagste 25 procent is verdeeld in 15 procent IV, en 10 procent V. Een V-score betekent dus dat het kind bij de 10 procent laagste scoorders van zijn of haar leeftijd hoort. Inhoudelijke informatie geeft die score verder niet.

Wij hebben streefniveau's van de klas vastgesteld voor wat betreft spelling, rekenen en begrijpend lezen. Maximaal 20% van de leerlingen binnen het IV-niveau en maximaal 20% binnen het V-niveau.

Opbrengsten middentoetsen

Rekenen

 

  Spelling
KLAS1 Gemiddelde II KLAS 1 Gemiddelde III
  I 37%   I 10%
  II 7%   II 13%
  III 13%   III 23%
  IV 27%   IV 332%
  V 17%   V 23%
KLAS 2 Gemiddelde II KLAS 2 Gemiddelde II
  I 6%   I 18%
  II 45%   II 24%
  III 13%   III 29%
  IV 29%   IV 15%
  V 6%   V 15%
KLAS 3 Gemiddelde I KLAS 3 Gemiddelde I +
  I 31%   I 29%
  II 24%   II 24%
  III 14%   III 21%
  IV 24%   IV 10%
  V 7%   V 17%
KLAS 4 Gemiddelde IV KLAS 4 Gemiddelde V
  I 8%   I 10%
  II 18%   II 15%
  III 28%   III 26%
  IV 32%   IV 10%
  V 15%   V 38%
KLAS 5 Gemiddelde II KLAS 5 Gemiddelde IV
  I 27%   I 18%
  II 19%   II 26%
  III 24%   III 13%
  IV 19%   IV 16%
  V 11%   V 26%
KLAS 6 Gemiddelde IV KLAS 6 Gemiddelde I
  I 14%   I 38%
  II 7%   II 14%
  III 46%   III 31%
  IV 11%   IV 14%
  V 21%   V 3%

 

Begrijpend Lezen

 

KLAS 4 Gemiddelde III
  I 13%
  II 23%
  III 23%
  IV 23%
  V 18%
KLAS 5 Gemiddelde II
  I 23%
  II 21%
  III 23%
  IV 15%
  V 18%
KLAS 6 Gemiddelde II
  I 21%
  II 41%
  III 17%
  IV 17%
  V 3%

 

Legenda

 

I goed
II voldoende
III matig
IV onvoldoende
V zwak

 

Lezen
Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten kunnen we vaststellen hoe goed de kinderen zijn in technisch lezen en kunnen we nagaan waar de eventuele leesproblemen zitten.

Als kinderen onvoldoende scoren tijdens de leestoetsen gaat ons dyslexieprotocol in werking. Kinderen krijgen dan extra leesondersteuning op school en soms thuis. Doel is het lezen op niveau te krijgen. Lukt dat ondanks de extra interventies niet, dan wordt er onderzoek gedaan door een orthopedagoog naar dyslexie.

Leestoetsen zijn per leerling op maat. Als een kind eenmaal het niveau gehaald heeft wordt er niet meer getoetst. Daarom is een groepsoverzicht niet betrouwbaar omdat hierin alleen de kinderen staan die de eerste keer het gewenste niveau nog niet hebben behaald.


IEP toets

Als verpliochte eindtoets gerbuiklen wij de IEPtoets. Dit jaar ligt het landelijke gemiddelde van de score op 82. De inspectienorm ligt op 80.  Het gemiddelde van de beide klassen 6 is 85.  Daarmee hebben we een goede score behaald.

 

Uitstroomgegevens schoolverlaters 2018/2019

 

 

MAVO

VMBO
KB

MAVO

HAVO

HAVO

 

HAVO

VWO

VWO

Vrijeschool Zutphen VO

   5

1

1

10 4

6

Isendoorn College

  1        

 

             
Stedelijk             1
Totaal   6  1 1 11  4 7
               
                 
             

 

 

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis