Aanmelden

Dit schooljaar en de schooljaren 2018-2019 én 2019-2020 kunnen wij helaas geen kleuters meer aannemen.

Als u uw kind aan ons onderwijs wilt toe vertrouwen, start het proces van kennismaken tot en met de inschrijving.
Er zijn een aantal stappen die samen wij met u zetten. Nadat u met ons hebt kennis gemaakt kunt u uw kind aanmelden. Vervolgens wordt de aanname bekeken en volgt de inschrijving.

Het kennismaken
Past de vrijeschool bij u en uw kind? Om u een goed beeld te geven van onze school en ons onderwijs bent u van harte welkom bij verschillende activiteiten die wij ondernemen zoals: een jaarlijkse open dag, informatiemiddag in de kleuterklas, een bazaar en school- en klassenpresentaties. Als u met ons kennis komt maken informeren wij u zo goed mogelijk over onze school.
Voor het aanmelden van zij-instromers kunt en een afspraak maken met de aanmeldcoördinator van zij-instromers door een mail te sturen naar aanmelding@vrijeschoolzutphen.nl

Informatiemiddag
Regelmatig is er een kleutermiddag voor geïnteresseerde ouders met kinderen die binnenkort naar de kleuterklas gaan. U proeft de sfeer in de klas en u maakt kennis met het vrijeschool onderwijs. Er is ruimte voor een gesprek over onze school en natuurlijk kunt u met uw vragen bij ons terecht. Op de informatiemiddag kunt u uw kind rustig meenemen. Het kan ondertussen spelen en zelf de kleuterklas en de school ervaren. De data vindt u op de jaarkalender op de website van de school en op onze flyers verkrijgbaar op een van de scholen of op verschillende plekken in de stad.

Het aanmelden
Leeftijd van aanmelding en inschrijving:
De aanmelding kan plaats vinden na het bezoeken van een informatiemiddag en u er van overtuigd bent dat u uw kind graag op onze school zou willen plaatsen.
De formele inschrijving kan pas plaatsvinden als het kind 3 jaar en 6 maanden is.
Als u hebt besloten uw kind aan te melden kunt u zich melden via aanmelding@vrijeschoolzutphen.nl.

Wij sturen u dan een aanmeldingsformulier. 

Er wordt u tevens de vraag  gesteld of uw kind een ondersteuningsbehoefte heeft.

Aanname
U ontvangt van de aannamecoordinator  een uitgebreide vragenlijst als het aangemelde kind 3,6 jaar oud is. Een maand voordat het kind gaat beginnen in de kleuterklas wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de kleuterleerkracht of leerkracht van de klas waar uw kind in geplaatst kan worden. Uw wensen en verwachtingen worden besproken en de school stelt u aanvullende vragen naar aanleiding van het contactformulier en de ingevulde vragenlijst. Ook komen in dit gesprek de mogelijkheden en de visie van de school aan bod. Wij nemen indien nodig ook graag contact op met de huidige peutergroep en/of kinderopvang.
U bent verplicht als u uw kind bij meerdere scholen hebt aangemeld, dit via het contactformulier te laten weten op welke scholen uw kind is aangemeld.
Broertjes en zusjes dienen vroegtijdig te zijn aangemeld.

Beleid aanname van kinderen jonger dan vier jaar

  • Kinderen starten in de kleuterklas als ze 4 jaar zijn geworden. De verjaardag van het kind dat 4 jaar wordt, wordt in de peutergroep of thuis gevierd. Pas als het kind 5 jaar wordt vieren we dat in de kleuterklas.
  • Wanneer ouders gebruik willen maken van de wettelijke 10 dagdelen om te wennen, dan doen we dat alleen wanneer dit kind niet in de zelfde periode ook naar een kinderdagverblijf of peutergroep gaat. Dit spreken we zo af, omdat we willen voorkomen dat een kind overvraagt wordt wat betreft het zich aan passen aan verschillende juffies, regels, gewoontes en sferen.
  • We stimuleren ouders niet om gebruik te maken van de “wen-dagen”. In onze ogen hebben kinderen tot hun 5e jaar de tijd om ‘het naar school gaan’ rustig op te bouwen. Pas op hun 5de jaar zijn kinderen leerplichtig. Wij zien kinderen jonger dan vier jaar op hun tenen lopen in de grote groep die de kleuterklas is.
  • Kinderen die na de zomervakantie en voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen na de zomervakantie in de kleuterklas starten. Tot aan de verjaardag van het kind mag hij of zij maximaal 2 keer per week een deel van een dag in de klas zijn bijvoorbeeld tot 11.30 uur. (Dit omdat een ochtend bij ons langer duurt dan in het regulier onderwijs)
    We zien deze dagen als “wen-dagen” (maximaal 10).

Inschrijving
Als u kind is aangenomen ontvangt u een formeel inschrijfformulier. Er is sprake van een formele inschrijving als u van ons de formele bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. De school stuurt u tevens de meest recente informatie over de school en de ouderbijdrage.
Door de klassenleerkracht wordt u nogmaals uitgenodigd voor een nadere kennismaking en uw kind wordt uitgenodigd voor de eerste schooldag.
Indien gewenst kunnen nieuwe kleuters, in overleg met de kleuterleerkracht enkele malen, 1 dagdeel per week, meelopen om te wennen aan de nieuwe stap die zij gaan zetten.

Zijinstroom leerlingen
Dit zijn leerlingen die gedurende hun schoolloopbaan veranderen van basisschool. Voor het kennismaken, aanmelding en inschrijving, geldt voor zijinstroom leerlingen ook het bovenstaande.  U wordt binnen 2 weken uitgenodigd door de aanname coördinator voor een gesprek en de leerling loopt in de kleuterklas twee dagen op proef mee en vanaf klas 1 een of twee dagen. De ouders zijn hierbij in principe niet aanwezig. Het besluit van aanname wordt door de directeur genomen. U wordt hiervan door de aanamecoordinator op de hoogte gesteld.
Bij het besluit van aanname wordt de informatie van de ouders betrokken, de ervaring van de leerkracht n.a.v. ‘de meeloop dag’ en altijd de informatie van de school van herkomst. In alle gevallen is de Intern Begeleider betrokken bij de aanname van zij-instroom leerlingen om de vraag te beantwoorden of het aanbod van de school past bij de onderwijsbehoefte van deze leerling, op dit moment in deze situatie.

Ondersteuningsvraag
De school onderzoekt of er een ondersteuningsvraag is en kan hiervoor het Ondersteuningsteam van het SWV inschakelen om in kaart te brengen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind is. Ouders moeten hiervoor toestemming geven. Als zij dit niet doen is plaatsing niet mogelijk. Binnen 6 weken beslist de school over al dan niet inschrijven . Verlening van 4 weken is mogelijk, het kind wordt dan wel tijdelijk geplaatst. Het onderzoek loopt dan wel door. Indien extra gegevens van de ouders nodig zijn telt de termijn niet door.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. (zie Website onder het Kopje Zorg: Schoolondersteuningsprofiel)
De Directeur beslist over de aanname na overleg met de leerkracht en indien nodig met de Intern Begeleider. Bij afwijzing zal de school dit schriftelijk motiveren en indien gewenst samen met u naar een andere school zoeken.

Zie als bijlagen de tweestroomschema’s in het kader van Passend Onderwijs:

Het besluit wordt u binnen 6 weken medegedeeld.

Aanname van nieuwe kinderen in de laatste weken voor de zomervakantie
De aanname coördinatoren plannen en voeren aanname gesprekken met ouders van nieuwe kinderen gedurende het gehele jaar. In de laatste twee weken week voor de zomervakantie gebeurt dit niet. Om de ouders die hun kind op het laatste moment willen aanmelden tegemoet te komen, wordt een ‘contact formulier’ en ‘een vragenlijst nieuwe leerlingen’ toegestuurd. Bovendien wordt een voorstel gedaan om het aanname gesprek te voeren in de laatste week van de zomervakantie (dus vlak voordat het schooljaar start).
Proefdagen vinden gedurende het gehele jaar plaats, met uitzondering van de laatste twee weken van het schooljaar en de eerste week van het nieuwe schooljaar.. Kinderen die aan het einde van het schooljaar zijn aangemeld kunnen in de tweede week twee dagen van het nieuwe school jaar ‘op proef’ in de klas zijn waar zij mogelijk geplaatst worden. (Alleen in bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken.)
De school houdt zich het recht voor om kleuters die 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden gefaseerd op school te laten komen (twee of drie dagen per week) of pas na de zomervakantie te laten starten. Dit hangt af van de grootte van de kleuterklassen.
Ouders zijn volgens de wet verplicht hun kind minimaal tien weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar (1 augustus) schriftelijk aan te melden. Dit is dus vóór half juni van desbetreffende schooljaar. Als het kind tijdig is aangemeld en op 1 augustus nog niet is toegelaten dan biedt de school vanaf 1 augustus een tijdelijke onderwijsplek aan.

> Naar korte versie tekst...

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis