Aanmelden/Aannamebeleid

Als u uw kind aan ons onderwijs wilt toe vertrouwen, start het proces van kennismaken tot en met de inschrijving.

Er zijn een aantal stappen die samen wij met u zetten. Nadat u een informatiemiddag hebt bezocht kunt u uw kind aanmelden. Dat is de eerste stap in de aannameprocedure. U ontvangt daarna bericht of uw kind geplaatst kan worden of een plekje zal krijgen op de wachtlijst.

De formele inschrijving vindt plaats twee weken voor uw kind 4 jaar wordt. Door het inschrijfformulier in te leveren geeft u aan, definitief de keuze te maken voor onze school.

Het kennismaken
Past de vrijeschool bij u en uw kind? Om u een goed beeld te geven van onze school en ons onderwijs bent u van harte welkom bij verschillende activiteiten die wij ondernemen zoals:, een informatiemiddag in de kleuterklas of een lentemarkt.

Informatiemiddag
Gedurende het schooljaar wordt er regelmatig een informatiemiddag georganiseerd voor ouders die een school zoeken voor hun aankomende kleuter. Deze informatiemiddag is tevens bedoeld voor ouders die voor hun kleuter een overstap naar onze school overwegen (vanuit de huidige school).

Tijdens de informatiemiddag geeft een kleuterjuf informatie over onze visie op onderwijs en op het kleuteronderwijs in het bijzonder. Doordat de informatiemiddag plaatsvindt in de kleuterklas kunt U direct ook rondkijken en de sfeer proeven van de kleuterklas. U wordt daarnaast rondgeleid door het gebouw, waarbij u een aantal klaslokalen kunt zien en onze mooie grote zaal met het toneel.

De data van de informatiemiddag vindt u op de jaarkalender op de website van de school.

De informatiemiddag is in eerste instantie bedoeld voor ouders. Onze ervaring is dat het voor ouders lastig is om informatie op te nemen en vragen te stellen als de kinderen erbij zijn. We willen u daarom aanraden om de informatiemiddag te bezoeken zonder kinderen.

Het aanmelden
Leeftijd van aanmelding en inschrijving:
Kinderen mogen aangemeld worden vanaf de geboorte.

Omdat we het belangrijk vinden dat ouders op hoogte zijn van onze visie en van ons onderwijs, vragen we ouders om een informatiemiddag te bezoeken voorafgaand aan de aanmelding. Nadat u de informatiemiddag heeft bezocht en u hebt besloten dat u uw kind wilt aanmelden, kunt u zich digitaal melden bij aanmeldingzonnewende@vrijeschoolzutphen.nl.

Wij sturen u vervolgens een aanmeldingsformulier toe. We vragen u om het aanmeldingsformulier in te vullen (bij voorkeur digitaal) en retour te sturen naar aanmeldingzonnewende@vrijeschoolzutphen.nl

Nadat het aanmeldingsformulier door de aanname administratie is ontvangen, krijgt u binnen twee werkweken bericht of uw kind geplaatst kan worden.

Voor de aanname gelden de volgende criteria:

 • Is er ruimte in één van de drie kleuterklassen?
 • Broertjes/zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten krijgen voorrang op andere kinderen. We vragen u om jongere broertjes en zusjes ook direct aan te melden via een aanmeldingsformulier.
 • Aantallen meisjes en jongetjes gelijkmatig verdeeld
 • Evenwichtige groepssamenstelling t.a.v. ondersteuningsvraag, geslacht en aantallen
 • Evenwichtige  leeftijdsopbouw
 • Aantal kinderen voor de te starten eerste klas twee jaar later
 • Bij een wachtlijst hebben kinderen die van een andere Vrije school komen voorrang.

Aanname
Wanneer uw kleuter 3,6 jaar oud is ontvangt u een mail. In deze mail wordt u ervan op de hoogte gesteld bij welke kleuterjuf uw kind zal worden geplaatst. Middels deze mail wordt u tevens uitgenodigd voor het aannamegesprek. Het aannamegesprek zal plaats vinden, een maand voordat uw kind 4 jaar wordt. Ook ontvangt u een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat vragen over de ontwikkeling van uw kind. 

Tijdens het aannamegesprek worden uw wensen en verwachtingen besproken en zullen aan u aanvullende vragen worden gesteld, naar aanleiding van het aanmeldingsformulier en de ingevulde vragenlijst. Ook komen in dit gesprek de mogelijkheden en de visie van onze school aan bod. Wij nemen ook contact op met de huidige peutergroep en/of kinderopvang.Het aannamegesprek voeren we alleen met ouders/verzorgers dus zonder kinderen erbij. 

Vanaf het moment dat het aannamegesprek plaatsvind, start de wettelijke termijn van 6 weken om eventueel een andere school of onderwijssoort aan te bieden. Wij vinden het van groot belang dat we het kind het onderwijs zullen kunnen bieden wat het nodig heeft en wat bij uw opvoedingsstijl past. Daarom is onze aanname procedure uitgebreid en zorgvuldig. 

Twee weken na het aannamegesprek (dus twee weken voor de vierde verjaardag) mag het kind samen met één van de ouders anderhalf uur in de kleuterklas op bezoek komen.

De kleuterjuf krijgt een indruk van het kind en probeert in te schatten of ons vrije school onderwijs past bij het kind/gezin. Ouders krijgen de gelegenheid om te ervaren of ze de school passend vinden bij hun opvoedstijl en bij hun kind.

Wanneer er twijfels zijn bij ouders of kleuterjuf, worden er 2 proefdagen afgesproken.

Na de 2 proefdagen wordt besloten of het kind wel of niet op de Zonnewende zal kunnen instromen. Eventueel vindt er een OT (bespreking in het onderwijsadvies team) plaats. Er is daarna natuurlijk een evaluerend gesprek met de ouders.

Nadat duidelijk is geworden dat het kind op de Zonnewende zal komen, wordt het inschrijfformulier toegestuurd. Dit inschrijfformulier mag door ouders ingevuld en ondertekend worden en naar de administratie retour verzonden. Daarmee is het kind definitief ingeschreven bij ons op school.

U bent verplicht als u uw kind bij meerdere scholen hebt aangemeld, dit via het aanmeldingsformulier te laten weten op welke scholen uw kind is aangemeld.

Beleid aanname van kinderen jonger dan vier jaar:

 • Kinderen starten in de kleuterklas als ze 4 jaar zijn geworden. De verjaardag van het kind dat 4 jaar wordt, wordt in de peutergroep of thuis gevierd. Pas als het kind 5 jaar wordt vieren we dat in de kleuterklas.
 • Wanneer ouders gebruik willen maken van de wettelijke 10 dagdelen om te wennen, dan doen we dat alleen wanneer dit kind niet in de zelfde periode ook naar een kinderdagverblijf of peutergroep gaat. Dit spreken we zo af, omdat we willen voorkomen dat een kind overvraagt wordt wat betreft het zich aan passen aan verschillende juffies, regels, gewoontes en sferen.
 • We stimuleren ouders niet om gebruik te maken van de “wen-dagen”. In onze ogen hebben kinderen tot hun 5e jaar de tijd om ‘het naar school gaan’ rustig op te bouwen. Pas op hun 5dejaar zijn kinderen leerplichtig. Wij zien kinderen jonger dan vier jaar op hun tenen lopen in de grote groep die de kleuterklas is. 
 • Kinderen die na de zomervakantie en voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen na de zomervakantie in de kleuterklas starten. Tot aan de verjaardag van het kind mag hij of zij maximaal 2 keer per week een deel van een dag in de klas zijn bijvoorbeeld tot 11.30 uur. (Dit omdat een ochtend bij ons langer duurt dan in het regulier onderwijs)  

We zien deze dagen als “wen-dagen” (maximaal 10). 

Inschrijving
Als u kind is aangenomen ontvangt u een formeel inschrijfformulier van de school waar u kind wordt geplaatst. Er is sprake van een formele inschrijving als u van ons de formele bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. De school stuurt u tevens de meest recente informatie over de school en de ouderbijdrage.

Door de klassenleerkracht wordt u nogmaals uitgenodigd voor een nadere kennismaking en uw kind wordt uitgenodigd voor de eerste schooldag.

Zijinstroom leerlingen
Dit zijn leerlingen die gedurende hun schoolloopbaan veranderen van basisschool. Voor het kennismaken, aanmelding en inschrijving, geldt voor zijinstroom leerlingen ook het bovenstaande. De voorzitter centrale aanmelding geeft aan op welke school plaats is en de ouder(s) worden binnen 2 weken uitgenodigd door de aanname coördinator voor een gesprek en het kind loopt twee dagen op proef  mee. De ouders zijn hierbij in principe niet aanwezig. Het besluit van aanname wordt door de directeur genomen. Als uw kind niet wordt aangenomen wordt hiervan in een gesprek op de hoogte gesteld.

Bij het besluit van aanname wordt de informatie van de ouders betrokken, de ervaring van de leerkracht n.a.v. ‘de meeloop dag’ en altijd de informatie van de school van herkomst. In alle gevallen is de Intern Begeleider betrokken bij de aanname van zij-instroom leerlingen om de vraag te beantwoorden of het aanbod van de school past bij de onderwijsbehoefte van deze leerling, op dit moment in deze situatie. 

Ondersteuningsvraag:

De school onderzoekt of er een ondersteuningsvraag is en kan hiervoor het Ondersteuningsteam van het SWV inschakelen om in kaart te brengen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind is. Ouders moeten hiervoor toestemming geven. Als zij dit niet doen is plaatsing niet mogelijk. Binnen 6 weken beslist de school over al dan niet inschrijven . Verlening van 4 weken is mogelijk, het kind wordt dan wel tijdelijk geplaatst. Het onderzoek loopt dan wel door.  Indien extra gegevens van de ouders nodig zijn  telt de termijn niet door. 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hetschoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.  Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen.  (zie Website onder het Kopje Zorg: Schoolondersteuningsprofiel) 

De Directeur beslist over de aanname na overleg met de leerkracht en indien nodig met de Intern Begeleider. Bij afwijzing zal de school dit schriftelijk motiveren en indien gewenst samen met u naar een andere school zoeken.

Zie op onze website de tweestroomschema’s in het kader van Passend Onderwijs.

Het besluit wordt u binnen 6 weken medegedeeld. 

Aanname van nieuwe kinderen in de laatste weken voor de zomervakantie:

De aanname coördinatoren plannen en voeren aanname gesprekken met ouders van nieuwe kinderen gedurende het gehele jaar. In de laatste twee weken week voor de zomervakantie gebeurt dit niet. Om de ouders die hun kind op het laatste moment willen aanmelden tegemoet te komen, wordt een ‘aanmeldingsformulier’ en ‘een vragenlijst nieuwe leerlingen’ toegestuurd. Bovendien wordt een voorstel gedaan om het aanname gesprek te voeren in de laatste week van de zomervakantie (dus vlak voordat het schooljaar start).  

Proefdagen vinden gedurende het gehele jaar plaats, met uitzondering van de laatste twee weken van het schooljaar en de eerste week van het nieuwe schooljaar. Kinderen die aan het einde van het schooljaar zijn aangemeld kunnen in de tweede week  twee dagen van het nieuwe school jaar ‘op proef’ in de klas zijn waar zij mogelijk geplaatst worden.  (Alleen in bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken.)

De school houdt zich het recht voor om kleuters die 6 weken voor de zomervakantie  4 jaar worden gefaseerd op school te laten komen (twee of drie dagen per week) of pas na de zomervakantie te laten starten. Dit hangt af van de grootte van de kleuterklassen.

Ouders zijn volgens de wet verplicht hun kind minimaal tien weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar (1 augustus) schriftelijk aan te melden. Dit is dus voorhalf juni van desbetreffende schooljaar. Als het kind tijdig is aangemeld en op 1 augustus nog niet is toegelaten dan biedt de school vanaf 1 augustus een tijdelijke onderwijsplek aan.

> Naar korte versie tekst...

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis