Beoordeling en overdracht

De ontwikkeling van het kind is meer dan een rapport

Onze school gaat ervan uit dat het geven van onderwijs meer is dan het aandragen en overbrengen van kennis. In feite 'bemoeit' de school zich met de opvoeding van het kind. Daarom is een goede afstemming tussen school en ouders noodzakelijk. Die afstemming kan alleen maar goed verlopen als sprake is van wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Zoiets vraagt inzet van beide partijen en een regelmatig contact. Vanuit school doen we ons best om de ouders zo goed mogelijk te informeren. Zodra de leerkracht iets bijzonders opmerkt aan een kind, neemt hij/zij contact op met thuis. Ouders zijn altijd vrij om een afspraak met de leerkracht te maken.

Wij werken niet alleen met rapporten en cijfers. We vinden het  belangrijk  dat  de  hele praktijk van ons onderwijs zichtbaar wordt in de rapportages die we ouders en leerlingen geven. Daarom worden eventuele cijfers of de toekenning van niveaus altijd in een context van algemene ontwikkeling van het kind en de klas geplaatst. De rapportage als geheel wordt uitgereikt als getuigschrift.

Toetsen

Evaluatie is een onmisbaar onderdeel van het leerproces. Daarom gebruiken wij toetsinstrumenten die leervordingen op een objectieve, betrouwbare verantwoorde manier meetbaar maken. Vanaf klas 1 t/m 6 wordt twee maal per jaar getoetst met landelijk genormeerde valide toetsen voor lezen, spellingsvaardigheden en rekenen (Cito). Vanaf klas 4 komen daar de Citotoetsen voor begrijpend lezen bij. Met de Wet op de Referentieniveaus worden de toetsuitslagen niet meer gekoppeld aan het landelijke gemiddelde. Zij zullen dan gekoppeld worden aan leerstandaarden van de minister (fundamentele en streefniveaus). De resultaten en bevindingen worden besproken  en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en eventueel wordt een ondersteuningstraject bepaald.
Na afloop van de meeste periodes wordt ook een toets gemaakt. Deze worden door de leerkracht opgesteld.

De ontwikkeling van de leerling wordt verder nog gevolgd via:

  • Gesprekken met de IB-ers in de verschillende zorgperiodes
  • Kinder- en klassenbespreking in de teamvergadering
  • Bespreking van toetsresultaten en schooloverzicht in de teamvergadering Observatieformulier voor kleuters
  • Schoolrijpheidsonderzoek in het laatste kleuterjaar
  • Schoolpsychologisch onderzoek via de schoolbegeleidingsdienst of ons samenwerkingsverband (WSNS)

Getuigschriften

Vanaf klas 1 krijgt de leerling aan het eind van het jaar een getuigschrift. Dit getuigschrift bevat een beschrijving van de leerling, een spreuk, een mooie illustratie, toetsresultaten en een jaaroverzicht.
We gebruiken het getuigschrift tevens als uitgangspunt voor de gesprekken tussen ouders en leerkracht. Onder andere in de 15 minutengesprekken die twee keer per jaar worden gehouden.

Onderwijskundig rapport

Aan het eind van de schooltijd of bij vroegtijdig verlaten van de school wordt een onderwijskundig rapport opgesteld ten behoeve van de ontvangende school. Het rapport voor het V.O. wordt in overleg met de ouders ingevuld.

Vervolgonderwijs

De vrijeschool biedt onderwijs aan van kleuterleeftijd tot en met de middelbare school. Dit onderwijs heeft een zogenoemde doorlopende leerlijn. Dat maakt doorstroom naar een vrijeschool voor voortgezet onderwijs gebruikelijk, maar niet vanzelfsprekend. De aansluiting en het contact met andere scholen voor voortgezet onderwijs zijn uitstekend. In het najaar wordt op onze school een voorlichtingsbijeenkomst gegeven door leerkrachten van de bovenbouw. De keuze voor het voortgezet onderwijs wordt met de ouders zorgvuldig doorgesproken. Ook met andere scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente Zutphen en regio onderhouden wij goede contacten. Er is een convenant opgesteld tussen PO en VO scholen waarin afspraken zijn gemaakt over de overdracht van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Aan het eind van de schoolloopbaan wordt van iedere leerling, naast het getuigschrift, voor het vervolgonderwijs ook een onderwijskundig rapport ingevuld.