Missie en kernwaarden

De pedagogische missie van de vrijeschool is gestoeld op de gedachtegang en het mensbeeld van Rudolf Steiner. Binnen ons onderwijs wordt gebruik gemaakt van leerstof als ontwikkeling stof die zich richt op het aanspreken van de totale leerling (hoofd, hart en handen) in de verschillende leeftijdsfasen.

Onze slogan is: “Worden wie je bent”. Wij zoeken naar het wezen van ieder individu. Elk kind kan zich ontplooien naar zijn eigen mogelijkheden. Elk kind is een belofte.

Onze pedagogische kernwaarden zijn:


Aansluiten bij dit kind
Het kind met zijn specifieke en unieke mogelijkheden staat in ons onderwijs centraal. Op onze school willen we met het onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind en het onderwijs daarop afstemmen en inrichten. We maken dat nog meer specifiek door te kijken naar de essentie van ieder kind.

Praktisch

 • lesstofopbouw verzorgen van kleuterklas tot en met onderbouwklassen (aansluitend bij leeftijdsfases van het kind);
 • Inrichting schooljaar loopt mee met dagritme en de seizoenen; periodeonderwijs en jaarfeesten zijn daar een invulling van;
 • differentiëren naar kinderen op werkvorm en niveau waarbij er aandacht is voor de individuele mogelijkheden van het kind zowel aan de ondersteuningskant als aan de meer begaafde kant.
 • kinderbesprekingen in het team en met ouders in zorgteam overleggen

Ontwikkeling van het kind
We werken niet met rapporten en cijfers. We kijken naar de essentie en de ontwikkeling van het kind. Dit brengen we in beeld en bespreken dat met elkaar en met de ouders. We nemen wel de periode– en de Cito toetsen af. De uitslagen van deze toetsen worden vermeld in het getuigschrift. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, geven we die zorg in de vorm van gerichte extra aandacht, aangepast werk en begeleiding door deskundigen waar we nauw mee samenwerken om tot een effectieve aanpak te komen. We werken potentie- en ontwikkelingsgericht, maar er wordt ook voortdurend gecontroleerd of de leerdoelen worden gehaald.

Praktisch

 • werken met jaarlijkse getuigschriften;
 • extra zorg en aandacht voor kinderen die dat nodig hebben;
 • verificatie van leerdoelen door notatie, kerndoelen, periodedoelen en leerstofdoelen.

Hoofd, hart en handen
In de vormgeving van het onderwijs kiezen wij voor het aanspreken van een combinatie van hoofd, hart en handen. Het gaat niet alleen om het weten, maar ook om het voelen/beleven en doen. En dat geldt voor alle onderdelen van het onderwijs.

Praktisch

 • toneel en spelen, verhalen schrijven en vertellen, poëzie, ritme, grammatica en spelling nemen centrale rol in;
 • veel werken met muziek, ambacht en kunst : schilderen, tekenen, boetseren en euritmie;
 • variatie in leervormen, bijv. rekenen met concrete materialen, uitdagende opdrachten en leren met beweging;
 • schooltuinen en werken in de natuur;
 • de boerderijschool als voorbeeld waarin hoofd, hart en handen worden geïntegreerd.

Leren in context en omgeving
De lesstof is ontwikkelstof. Iedere situatie die zich aandient is materiaal om van te leren, dat kan dus een verhaal zijn, een situatie in de klas, een ervaring van een leerling, een boerderijproject, etc. Al deze situaties worden benut als leermateriaal en leerstof voor de leerlingen.

Praktisch

 • werken met verhalen: voor ieder jaar staat bepaalde verhaalstof centraal;
 • werken met opdrachten gerelateerd aan situaties en gebeurtenissen in de klas, op school of in de omgeving;
 • werken in projecten: bijv. boerderijschoolproject, Zutphen-project voor invulling geschiedenislesstof;
 • taakgericht werken: werken met taken geplaatst in een context, bijv. maak een toneelstuk vanuit de verhaalstof of spreekbeurten gerelateerd aan economische aardrijkskunde, etc.

Organisatie

Samen werken aan de school
Leerkrachten, leerlingen en ouders vormen samen een gemeenschap. We werken samen aan de school. De leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor het pedagogisch onderdeel van de school en ouders worden daar direct en indirect bij betrokken. De organisatie van de school is de eindverantwoordelijkheid van de directeur en daarin wordt samengewerkt met leerkrachten en ouders. Ouders participeren in diverse werkgroepen op school

Praktisch

 • MR
 • ouderinitiatieven
 • klassenouderavonden en themaouderavonden
 • kind besprekingen in ondersteuningsteam overleggen

Focus, discipline en verantwoordelijkheid
Niet alles kan, en we willen niet alles! Jaarlijks stellen wij prioriteiten voor de school, zowel pedagogisch als organisatorisch. Daarbij wordt gekeken naar wat nodig is voor het heden maar ook wat nodig is voor in de toekomst. De prioriteiten van de school worden bepaald door het team en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de MR.

Praktisch

 • werken met speerpunten per jaar
 • er is taakbelastingbeleid
 • we houden ons aan afspraken

Professioneel : met kennis en vaardigheden
Wat we doen, doen we goed! Wij werken continue aan de ontwikkeling van onze professionaliteit, zowel in het pedagogische stuk als in de organisatie en de communicatie van de school. We leren van onze praktijk, en groeien in onze professionaliteit.

Praktisch

 • studiedagen
 • intervisie, coaching, maatjesmiddag en schoolvideo interactie begeleiding (SVIB)
 • functionerings- en beoordelingscyclus
 • externe ondersteuning waar nodig