Opbrengsten

De toetsen van het Cito leerling volgsysteem

Op onze school wordt de vooruitgang in het rekenen, begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht met behulp van de toetsen van het Cito Leerling Volgsysteem (lvs). Het Cito-systeem bestaat uit een lange reeks verschillende toetsen. In de meeste leerjaren zijn er twee: Een M-toets voor het midden van het schooljaar en een E-toets voor het eind van het schooljaar.

Verschillende toetsen, doorlopende score
Alle vijftien toetsen, M3 (voor midden eerste klas) tot en met M8, (midden 6e klas) zijn verschillend. Ten eerste wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgevoerd. Ten tweede leggen de toetsen verschillende nadrukken. Maar voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de Vaardigheidsschaal. De leerkracht kijkt naar de behaalde vaardigheidsscore en vergelijkt deze met eerder behaalde vaardigheidsscores.  Dan wordt duidelijk hoe een kind zich ten opzichte van zichzelf heeft ontwikkeld.

Aan elke vaardigheidsscore, ook wel normscore genoemd, is weer een niveauscore verbonden. De Cito-niveaus lopen van V (zwak) naar I (sterk).
Leerlingen maken dus de E5 aan het einde van klas 3. Het niveau, A tot en met E,  duidt dan aan hoe goed ze die stof beheersen vergeleken met alle andere leerlingen in die jaargroep. De verdeling over de categorieën I tot en met V (goed, voldoende, matig, onvoldoende, zwak) is van tevoren vastgelegd. Die verdeling is als volgt: de beste 25 procent krijgt een I, de 25 procent die daarop volgt krijgt een II, de volgende 25 procent een III. De laagste 25 procent is verdeeld in 15 procent IV, en 10 procent V. Een V-score betekent dus dat het kind bij de 10 procent laagste scoorders van zijn of haar leeftijd hoort. Inhoudelijke informatie geeft die score verder niet.

Wij hebben streefniveau's van de klas vastgesteld voor wat betreft spelling, rekenen en begrijpend lezen. Maximaal 20% van de leerlingen binnen het IV-niveau en maximaal 20% binnen het V-niveau.

Opbrengsten schooljaar 2018-2019

 

Toets ->

Rekenen 3.0

Spelling 3.0

Periode ->

Midden (januari)

Eind (juni)

Midden (januari)

Eind (juni)

Klas

Score

Percentage

Percentage 

Percentage

Percentage

1

I

37

24

10

9

II

7

28

13

25

III

13

10

23

41

IV

27

21

32

9

V

17

17

23

16

Gemiddelde

II

II

III

III

2

I

6

21

18

26

II

45

49

24

23

III

13

8

29

21

IV

29

15

15

10

V

6

8

15

21

Gemiddelde

II

I

II

II

3

I

31

23

29

31

II

24

23

24

15

III

14

18

21

26

IV

24

15

10

5

V

7

10

17

23

Gemiddelde

I

II

I +

I

4

I

8

2

10

41

II

18

21

15

18

III

28

30

26

14

IV

32

26

10

5

V

15

21

38

23

Gemiddelde

IV

IV

V

I

5

I

27

15

18

52

II

19

31

26

15

III

24

18

13

15

IV

19

15

16

8

V

11

21

26

10

Gemiddelde

II

III

IV

I+

6

I

14

 

38

 

II

7

 

14

 

III

46

 

31

 

IV

11

 

14

 

V

21

 

3

 

Gemiddelde

IV

 

I

 

 

Begrijpend lezen

Midden (januari)

Klas

Score

Percentage

4

I

13

II

23

III

23

IV

23

V

18

Gemiddelde

III

5

I

23

II

21

III

23

IV

15

V

18

Gemiddelde

II

6

I

21

II

41

III

17

IV

17

V

3

Gemiddelde

II

 

Legenda

 

I goed  
II voldoende  
III matig  
IV onvoldoende Mag niet boven de 20% uitkomen
V zwak Mag niet boven de 20% uitkomen

 

Lezen

Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten kunnen we vaststellen hoe goed de kinderen zijn in technisch lezen en kunnen we nagaan waar de eventuele leesproblemen zitten.

Als kinderen onvoldoende scoren tijdens de leestoetsen gaat ons dyslexieprotocol in werking. Kinderen krijgen dan extra leesondersteuning op school en soms thuis. Doel is het lezen op niveau te krijgen. Lukt dat ondanks de extra interventies niet, dan wordt er onderzoek gedaan door een orthopedagoog naar dyslexie.

Leestoetsen zijn per leerling op maat. Als een kind eenmaal het niveau gehaald heeft wordt er niet meer getoetst. Daarom is een groepsoverzicht niet betrouwbaar omdat hierin alleen de kinderen staan die de eerste keer het gewenste niveau nog niet hebben behaald.


IEP toets

Als verpliochte eindtoets gerbuiklen wij de IEPtoets. Dit jaar ligt het landelijke gemiddelde van de score op 82. De inspectienorm ligt op 80.  Het gemiddelde van de beide klassen 6 is 85.  Daarmee hebben we een goede score behaald.

Uitstroomgegevens schoolverlaters 2018/2019
 

 

 

MAVO

VMBO
KB

MAVO

HAVO

HAVO

 

HAVO

VWO

VWO

Vrijeschool Zutphen VO

   5

1

1

10 4

6

Isendoorn College

  1        

 

             
Stedelijk             1
Totaal   6  1 1 11  4 7
               

Recente foto's