Schooltijden

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Kleuters 8.30-12.45 8.30-12.45 8.30-12.45 8.30-12.45
oudsten tot 14.45
8.30-12.45
Klas 1 en 2 8.30-12.45 8.30-14.45 8.30-12.45 8.30-14.45 8.30-12.45
Klas 3 t/m 6 8.30-14.45 8.30-14.45 8.30-12.45 8.30-14.45 8.30-14.45


Aanvang van de school

De kleuters starten 0m 8.30 uur en voor de klassen 1 t/m 6 wordt de bel geluid om 8.25 uur. Ouders verlaten dan het schoolplein zodat de leerkrachten in alle rust de kinderen mee kunnen nemen naar binnen. Ouders gaan niet mee naar binnen (behalve als zij een taak als leesouder of luizenpluizer o.i.d. hebben). Dit om de rust in de school zoveel mogelijk te bewaren en om de kinderen op te voeden tot zelfstandigheid.

Ook na schooltijd is het niet de bedoeling dat ouders in het gebouw komen, bijv. om op hun kind te wachten. De kinderen trekken hun jas zelf aan, pakken zelf hun tas en gaan naar buiten. Daar, op het plein, treffen de kinderen hun ouders aan. Wilt u de leraar even spreken dan kan dit vanaf 15.00 uur.

Het is belangrijk om op tijd te zijn

In de kleuterklassen en in de eerste klas worden kinderen vriendelijk ontvan- gen onafhankelijk van het wel of niet te laat komen. Als kleuters of eerste klassers vaker te laat komen of als een kleuter herhaaldelijk te laat wordt opgehaald zal de kleuterjuf/eerste klas leerkracht dit bespreken met de ouders.
In de klassen klas 2, 3 en 4 wordt aan het kind zelf gevraagd waarom het te laat is.

In de hoogste klassen (klas 5 en 6) wordt meer zelfverantwoordelijkheid van het kind verwacht. Er wordt het kind duidelijk gemaakt dat het te laat  is en de vraag wordt gesteld waarom de leerling te laat is. Het team van de Zonnewende acht de ouders verantwoordelijk voor het te laat komen van hun kind. Als het te laten komen vaak voorkomt neemt de leerkracht contact op met de ouders. De leerkracht maakt in dat geval samen met de ouders een plan om te voorkomen dat het kind in de toekomst te laat blijft komen. De ouders blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Wanneer het te laat komen blijft voorkomen ook na het maken van een plan, stelt de leerkracht de directeur op de hoogte. De directeur heeft in dat geval een gesprek met de ouders.

Verzuim en afmelding

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dan moet u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch melden. Dat kan ook via het antwoordapparaat. Vrije dagen buiten de vastgestelde vakanties moet u minimaal 14 dagen van tevoren aanvragen bij de schoolleiding. Voor een aanvraag kan bij de administratie hiervoor een formulier worden opgehaald.

Voor extra verlof wegens vakantie (maximaal twee weken) moet een daarvoor bestemd formulier worden ingevuld. Dit verlof kan alleen worden aangevraagd als uw werkgever u verplicht buiten  de schoolvakanties vakantie te nemen. Uw aanvraag voor extra verlof moet, met een werkgevers- verklaring, ten minste één maand vóór uw vakantie worden ingediend. Uw aanvraag wordt zo no- dig voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zutphen.

Op de website www.leerplicht.net vindt u de richtlijnen voor het wel/niet mogen verlenen van ver- lof. De leerplichtambtenaar controleert elk jaar de verlofaanvragen.

Als ouders hun kind(eren) zonder toestemming van school houden is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Verzuim van drie achtereenvolgende dagen of verzuim van meer dan 1/8 deel van de lestijd gedurende een periode van vier weken moet altijd gemeld worden bij de leerplichtamb- tenaar van de gemeente.