Zo leer je kinderen lezen en spellen

Goed lezen en spellen is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het onderwijs en speelt een belangrijke rol bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het fundament wordt gelegd in het technisch lees- en spellingonderwijs in de eerste klas. Veel kinderen ervaren op dezelfde gebieden problemen. In het algemeen constateren we onvoldoende letterkennis, vastzitten aan globaal woorden, niet goed kunnen analyseren en de eerste letter vergeten. Op het gebied van lezen bestaan die problemen vaak uit te lang spellend blijven lezen en problemen met lange woorden lezen. En op het gebied van spelling betreft het moeite met opschrijven van de woorden of zinnen en met het schrijven van open- en gesloten lettergreep en andere niet-klankzuivere woorden.

In de loop der jaren is door Jose Schraven een zodanig aanpak gevonden dat de hierboven geschetste problemen worden voorkomen of gericht worden aangepakt. Zij heeft deze aanpak beschreven in de map: “Zo leren kinderen lezen en spellen”

Voor meer informatie: www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl