Registratie- en plaatsingsprocedure

                                 Informatiemiddag dinsdag 10 oktober 15.15 uur
Voor het aanmelden voor deze informatiemiddag kunt u een mail sturen naar                  administratie@vrijeschoolzutphen.nl 

                                            Aanmelden nieuwe leerlingen

Kinderen kunnen geregistreerd worden vanaf hun 2e verjaardag tot het moment dat het besluit van plaatsing valt (zie onder ‘plaatsingsprocedure voor kleuters’).  

Meer informatie over zij-instroom en de wachtlijst vindt u onder de kopje 'Plaatsingsprocedure zij-instromers'.

Vragen m.b.t. het registratie- en plaatsingsbeleid kunnen gemaild worden naar aanmelden@vrijeschoolzutphen.nl.

Fijn dat u interesse heeft in onze scholen. In onderstaande tekst maken we inzichtelijk hoe de registratie- en plaatsingsprocedure bij ons op de scholen verloopt. Deze wordt door Vrijeschool de Berkel en Vrije School De Zonnewende gezamenlijk gecoördineerd.

Hieronder bespreken we:

 1. De plaatsingsprocedure voor kleuters
 2. De lotingsprocedure
 3. De plaatsingsprocedure voor zij-instromers

1. PLAATSINGSPROCEDURE VOOR KLEUTERS

 1. Wanneer uw kind twee jaar oud is kan het centraal geregistreerd worden voor toelating, waarbij u uw voorkeur voor een school kunt aangeven. Dit kan door een mail te sturen naar de aannamecoördinator aanmelden@vrijeschoolzutphen.nl. Registreren kan tot het moment dat het besluit tot plaatsing (zie hieronder) valt.
 2. Begin oktober en begin april hebben de beide scholen afzonderlijk een informatie uur voor ouders met kinderen die tussen de 2 en 2,5 jaar oud zijn en die nog niet een broer of zus op school hebben. U wordt dan welkom geheten op school waarbij we uitleg geven over de achtergronden van ons onderwijs en praktische zaken en er is de gelegenheid de school te bezichtigen. Het bezoeken van dit informatie uur is onderdeel van de plaatsingsprocedure en voorwaarde voor eventuele plaatsing. Ouders die hun kind hebben geregistreerd worden hiervoor uitgenodigd door de school.
 3. Uw kind wordt alleen meegenomen in de plaatsingsprocedure voor de school die u bezocht hebt. Beide scholen bezoeken is uiteraard mogelijk, zo kunt u weloverwogen uw keuze maken.
 4. Ieder jaar kunnen we op beide scholen 28 kinderen in de kleuterklassen plaatsen.
 5. De geregistreerde kinderen worden in twee groepen van een half jaar verdeeld:
  1. Cohort 1 omvat de kinderen (die tussen de 2 en 2,5 jr. oud zijn) geboren in oktober tot en met maart.
  2. Cohort 2 omvat de kinderen (die tussen de 2 en 2,5 jr. oud zijn) geboren in april tot en met september.
 6. Mits tijdig geregistreerd en er voldoende plek is, worden geregistreerde kinderen met voorrang direct geplaatst, waarbij wij een volgorde van voorrang hanteren (zie punt 9).
 7. Voor cohort 1 beslist de school in de maand mei over plaatsing. Voor cohort 2 beslist de school in de maand november over plaatsing.
 8. Als er in een groep meer registraties dan beschikbare plaatsen zijn, vindt loting plaats. (Zie hieronder 3. Lotingsprocedure)
 9. Bij voorrang worden kinderen geplaatst in deze volgorde: 
  a. Broers en zussen van al geplaatste leerlingen
  b. Kinderen in het huisgezin op één adres van al geplaatste leerlingen
  c. Kinderen van medewerkers van De Berkel en De Zonnewende
  d. Kinderen van medewerkers van Vrijeschool Zutphen VO
  e. Kinderen uit de aan de school verbonden peutergroep, De Morgenzon
  f. Kinderen die verhuizen vanuit een andere vrijeschool
 10. Voor de procedure van plaatsing tot inschrijving hebben De Zonnewende en De Berkel ieder hun eigen beleid, informeer hiernaar bij de betreffende school. Het mailadres voor De Zonnewende hiervoor is administratie@vrijeschoolzutphen.nl en het mailadres voor De Berkel is directie@vrijeschooldeberkel.nl.

Schema registratie- en plaatsingsprocedure kleuters

Afbeelding 1. Schema registratie- en plaatsingsprocedure kleuters

2. LOTINGSPROCEDURE

Er moet worden geloot wanneer er sprake is van meer registraties dan beschikbare plaatsen  voor één van de groepen (cohort 1: oktober-maart en cohort 2: april-september).
Wanneer loting nodig is, verrichten we die twee keer per jaar; in mei en in november. In de eerste week na de meivakantie mei dan wel de eerste week van november krijgt u bericht met daarin de uitslag van de loting. Indien er op de school van uw keuze geen beschikbare plaats meer is, maar op de andere school wel, dan krijgt u hierover bericht. U kunt dan alsnog besluiten uw kind te laten plaatsen op de andere school. Mocht uw kind op beide scholen niet direct terecht kunnen, dan kunt u uw kind op de wachtlijst laten zetten.
In mei wordt jaarlijks de wachtlijst opgeschoond. Ouders die hun kind op de wachtlijst hebben laten zetten, worden benaderd met de vraag of dit nog steeds gewenst is. Bij geen reactie binnen twee weken wordt het kind van dewachtlijst verwijderd.

3. PLAATSINGSPROCEDURE ZIJ-INSTROMERS

Leerlingen die gedurende hun schoolloopbaan veranderen van basisschool noemen we zij- instromers. Wanneer u interesse heeft in onze school neemt u contact op met de aannamecoördinator via aanmelden@vrijeschoolzutphen.nl om te informeren of er plek is. Als er plek is wordt er een afspraak gemaakt met de intern begeleider die u informatie geeft over ons onderwijs en de aannameprocedure op de betreffende school.  Bij het besluit van aanname wordt de informatie van de ouders, de  ervaring van de leerkracht n.a.v. het meelopen in de klas en de informatie van de school van herkomst betrokken. In alle gevallen is de intern begeleider betrokken bij de aanname van zij- instromers om de vraag te beantwoorden of het aanbod van de school past bij de onderwijsbehoefte van uw kind.
Voor de procedure van plaatsing tot inschrijving hebben De Zonnewende en De Berkel ieder hun eigen beleid, informeer hiernaar bij de betreffende school. Het mailadres voor De Zonnewende hiervoor is administratie@vrijeschoolzutphen.nl en het mailadres voor De Berkel is directie@vrijeschooldeberkel.nl.

We werken met een wachtlijst. Als er een plaats beschikbaar is, plaatst de school eerst de  kinderen met voorrang die in aanmerking komen (de volgorde van voorrang is hetzelfde als bij de plaatsingsprocedure voor kleuters). Indien er meerdere kinderen met voorrang zijn wordt er gelood onder de kinderen van de betreffende voorrangscategorie. Mochten er geen kinderen met voorrang zijn wordt er gelood onder alle kinderen die in aanmerking komen.
In mei wordt jaarlijks de wachtlijst opgeschoond. Ouders die hun kind op de wachtlijst hebben laten zetten, worden benaderd met de vraag of dit nog steeds gewenst is. Bij geen reactie binnen twee weken wordt het kind van dewachtlijst verwijderd.

Schema registratie- en plaatsingsprocedure zij-instromers

Afbeelding 2. Schema registratie- en plaatsingsprocedure zij-instromers

Dit registratie- en plaatsingsbeleid is vanaf 1 juni 2022 van kracht.

Recente foto's