Ouders en school

De ouders van onze school zijn heel actief - hun bijdrage is onmisbaar. We stellen deze bijdrage dan ook zeer op prijs. Ouders kunnen hun bijdragen leveren op klas- of op schoolniveau. Voorbeelden van ouderbetrokkenheid op klasniveau:

  • Klassenouderschap
  • Incidentele hulp bij jaarfeesten of uitstapjes hulp bij toneeluitvoeringen
  • Luizen pluizen

Voorbeelden van ouderbetrokkenheid op schoolniveau:

  • Deelname tuingroep
  • Organiseren Lentemarkt
  • Deelname aan de Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderavonden

In iedere klas worden jaarlijks twee ouderavonden gehouden. Op de ouderavond worden ouders bijgepraat over het leerplan en 'hoe het gaat' in de klas. Daarnaast wordt de ouderavond vaak ingevuld met een activiteit of oefening. Dit biedt ouders de gelegenheid om zelf te ervaren en beleven wat het kind doet in de klas.

Oudergesprekken

Elke leerkracht spreekt minimaal tweemaal per jaar in zogenoemde vijftienminuten gesprekken met de ouders en vaker als dat nodig is. Bij problemen of vragen, stellen we het bijzonder op prijs als u direct aan de bel trekt.

Klassenouders

Bij de organisatie rondom jaar- en schoolfeesten en toneel- en ouderavonden voor een klas hebben klassenouders een ondersteunende taak.
De klassenleerkracht bespreekt met deze ouders zijn/haar wensen en werkt ze met hen verder uit, waarna de klassenouders desgewenst andere ouders inschakelen.

Samenwerking

De organisatie van de school is de eindverantwoordelijkheid van de directeur, maar daarin wordt samengewerkt met leerkrachten en ouders. Onze school gaat ervan uit dat het geven van onderwijs meer is dan het aandragen en overbrengen van kennis. In feite 'bemoeit' de school zich met de opvoeding van het kind. Daarom is een goede afstemming tussen school en ouders noodzakelijk. Die afstemming kan alleen maar goed verlopen als sprake is van wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Zoiets vraagt inzet van beide partijen en een regelmatig contact. Vanuit school doen we ons best om de ouders zo goed mogelijk te informeren. Zodra de leerkracht iets bijzonders opmerkt aan een kind, neemt hij/zij contact op met thuis. Ouders zijn altijd vrij om een afspraak met de leerkracht te maken.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de wet. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leraren. De leden van deze MR zijn namens alle ouders van de school gesprekspartner van de schoolleiding.
Voor de benoeming van leden van de MR worden verkiezingen georganiseerd.
De MR is bevoegd om de schoolleiding voorstellen te doen over ‘alle aangelegenheden betreffende de school’. Zij heeft dus een brede adviserende functie. Er staan  in  de wet onderwerpen genoemd  waarover  de  MR  expliciet om advies en/of instemming gevraagd moet worden. De MR-leden zijn in het bezit van de wetsteksten en van het statuut en reglement van de MR van onze school. MR-leden kunnen een opleiding volgen om hun taken goed te kunnen uitoefenen.

Activiteiten

De volgende activiteiten zijn speciaal bedoeld voor ouders van de vrijescholen in Zutphen:

Overige informatie relevant voor ouders