Parels van De Zonnewende

1

Breed Onderwijspakket
Onze school biedt een breed onderwijspakket. Kinderen leren niet alleen lezen en rekenen, maar ook vormtekenen, toneelspelen en schilderen. Het is onderwijs voor hoofd, hart en handen. Met het hoofd wordt de intellectuele ontwikkeling bedoeld, met de handen de ontwikkeling en het gebruik van het lichaam, en met het hart de emotionele-sociale ontwikkeling. “Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen”. (Rudolf Steiner).

2

Kunstzinnigheid
“Kunstzinnig bezig zijn maakt het hart sterk” Rudolf Steiner.
In ons onderwijs is kunstzinnigheid een vanzelfsprekendheid. In het aanbieden van alle leerstof trachten we die te doordrenken met kunstzinnigheid, met smaak, met warmte. We hebben specifieke kunstzinnige en ambachtelijke vakken opgenomen in het weekrooster: euritmie, schilderen, vormtekenen, handwerken en houtbewerking.    
We zingen elke dag. Elk jaar voert de klas een toneelstuk op. 

3

Vertelstof
Vertellen is een groot goed op de vrijeschool. Ook op onze school wordt er dagelijks verteld. De vertelstof sluit aan bij de levensfase van het kind. Elk leerjaar heeft zijn eigen thema.
In de belevingswereld van de kleuters en van de eersteklasser passen bij uitstek de rijke beelden uit de klassieke sprookjes.
Fabels en heiligenlegenden zijn de rijke bronnen van de vertelstof voor de tweedeklasser. In de derde klas komen de verhalen uit het Oude Testament.
De vertelstof van de vierde klas heeft betrekking op de Noorse mythologie, de Edda. In de vijfde klas de Grieken. De verhalen uit de Romeinse tijd sluiten aan bij de belevingswereld van de 6e klasser.

4

De jaarfeesten
De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Op onze school wordt het jaarritme van de natuur gevolgd. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en wordt hun verbondenheid met de natuur gestimuleerd.

5

De kleuterklassen
De kleuterklassen zijn ingericht met natuurlijk materiaal om de fantasie te stimuleren. We werken met drie leeftijdsgroepen in een klas, zo kunnen de oudste kleuters de jongsten helpen. Met een ochtendspel wordt de dag begonnen, er wordt veel gezongen en bewogen en versjes worden opgezegd. Met het vrije spel in de klas en het buitenspelen kunnen de kleuters zich sociaal en motorisch ontwikkelen. Het spel en het bevorderen van de fantasie zijn bij ons de middelen voor de kleuterontwikkeling.

6

Periodeonderwijs
Het schooljaar wordt verdeeld in een aantal periodes van elk ongeveer 4 weken. Per periode staat een onderwerp uit het leerplan centraal. Van elke ochtend is een belangrijk deel voor dit “periodeonderwijs” bestemd. De leerlingen verdiepen zich zodoende gedurende meerdere weken in ??n onderwerp, zodat ze zich met de stof kunnen verbinden en er zelf een voorstelling van kunnen maken. De periodes samen vormen een samenhangend geheel dat in het leerplan is verankerd.

7

Wereldburger worden
In de aardrijkskunde en geschiedenis worden wereldthema’s aangeboden. We behandelen de geschiedenis van de mensheid vanuit de oudheid: het oude Indi?, Egypte, Griekenland, Rome. In de periode economische aardrijkskunde ontdekken de kinderen hoe we met alle mensen op aarde verbonden zijn, door uit te zoeken hoe bijvoorbeeld een pot pindakaas bij ons op tafel komt, wie er allemaal aan gewerkt hebben.

8

Aanbod cognitief meer begaafde kinderen
Het vrijeschoolonderwijs biedt veel mogelijkheden om binnen de klas in niveau te differenti?ren. Daarnaast gaat een groepje kinderen van klas 1 en 2 een lesuur per week aan de slag met extra verrijkingsmateriaal buiten de klas. Vanaf klas 3 wordt er gewerkt met de Pittige Plus Torens. De kinderen die daarvoor in aanmerking komen, werken wekelijks een blokuur, individueel of in groepjes, met dit uitdagende materiaal.

9

Plein
Spelen is van belang voor de ontwikkeling. Er is ruimte nodig om te bewegen, te spelen en contact te maken. Wij hebben van ons plein een natuurplein gemaakt dat voor elk kind wat wils biedt. Voor de kleuters is er een eigen beschutte speelplaats met een grote zandbak, glijbaan en allerlei ‘hutjes’ en picknickplekjes. De kinderen hebben planken en takken tot hun beschikking om naar hartenlust hun eigen spelwereld te cre?ren.

10

Groene lijn door de school
We willen de kinderen zo veel als mogelijk in contact brengen met de natuur en met natuurlijke en herkenbare, ambachtelijke processen. Heemkunde is een vak dat in de lagere klassen veel aandacht krijgt. In de derde klas komen de leerlingen in contact met ambachten als de molenaar. In de vierde klas gaan de leerlingen ??n seizoen naar de boerderijschool. Er wordt in de hoogste klassen ook ??n seizoen tuin?bouw beoefend. Vanuit concreet ervaren leren we, van en voor het leven.

11

Regenboogtraining
Opgroeien tussen leeftijdgenoten kan moeilijk zijn. Niet iedereen heeft een vanzelfsprekende omgang met anderen. Tussen kinderen kan wrijving ontstaan. Sociale vaardigheden zijn er niet bij ieder als vanzelf. De persoonlijke ontwikkeling vraagt ook begeleiding. We oefenen de sociale omgang in de regenboogtraining, waarin tegelijk de persoonlijke ontwikkeling aandacht krijgt.

12

Overgang naar het VO
Vanaf 2013 wordt elke leerling die de overstap maakt naar het VO gevolgd in hun loopbaan tot het moment dat zij de school verlaten. Wij kijken dan naar de op- en afstroom in relatie tot het schooladvies.

13 Kwaliteitszorg
De school beschikt over een goed stelsel van kwaliteitszorg.
De Zonnewende heeft een cyclisch, planmatig en overzichtelijk stelsel om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren. Daarmee bevorderen team en directie de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, zowel betreffende de resultaten als het onderwijsleerproces. Daarnaast gebruiken de directie en het team toetsbare doelen, die zijn gekoppeld aan de visie van de school en passend bij de leerlingpopulatie. Deze eigen ambities zijn onderdeel van het kwaliteitsstelsel.